Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Aktuella forskningsfrågor för morgondagens jordbruk

Den självförsörjande gården som förebild och grund för ett framtida resurshushållande  jordbruk och samhälle och för produktion av närande och hälsosamma livsmedel

 1. Jordbruk för en bördig jord
  1. Långliggande försök med olika former av stallgödsel och dess effekter på markens bördighetsegenskaper, skördens storlek och kvalitét. Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här! 
  2. Uthållig vallodling.  Adobe_PDF_file_icon_24x24Läs mer här
  3. Vallens förfruktsvärde i ekologiskt lantbruk Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här
 2. Jordbruk för näringsrika och hälsosamma livsmedel
  1. Metodutveckling för studier av odlingsåtgärdernas inverkan på kvalitén
 3. Jordbruk för en ren miljö och rena hav.
  1. Studier av växtnäringsflöden i svenskt jordbruk och samhälle – Vägar att sluta kretsloppen för bättre havsmiljö miljö och hushållning med ändliga resurser. Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här!
  2. BERAS – Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society  (Ekologiskt kretsloppsjordbruk och samhällsutveckling i Östersjöregionen)
  3. Konsumtionens påverkan på klimat och miljö Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här
 4. Jordbruk för ett uthålligt klimat
  1. Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här
 5. Forskning om det levande
  1. Utveckling och användning av bildskapande metoder för studier av livsprocesser och kvalitet i mark,  gödsel och produkter från jordbruket Adobe_PDF_file_icon_24x24Läs mer här!

bidrag