Lars Kjellenberg

nu Agronomie doktor

Fredagen den 4 november försvarde Lars Kjellenberg med framgång sin doktorsavhandling:

Polyacetylenes

-in Organic and Biodynamic Carrots

Lars Kjellenberg

Disputationen skedde vid institutionen för Växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Det är med stor glädje vi från det biodynamiska arbetet får framföra våra gratulationer till detta mångåriga och gedigna arbete som nu krönts med framgång. Avhandlingen bygger på internationellt publicerade vetenskapligt granskade artiklar med studier av morotskvalitet i ekologisk och biodynamiska odling. Lars Kjellenberg har också bearbetat tidigare gjord forskning med jämförande studier av biodynamisk och konventionell odling:

Foods 2015, 4(3), 440-462;

Influences of Biodynamic and Conventional Farming Systems on Quality of Potato (Solanum Tuberosum L.) Crops: Results from Multivariate Analyses of Two Long-Term Field Trials in Sweden Lars Kjellenberg Artur Granstedt

Här har s.k. multivariat analys använts som statistisk metod och som gör det möjligt att undersöka sambanden mellan fler variabler samtidigt. Agronom Bo Petterson byggde redan på 1970 och 80-talet en bro mellan biodynamisk odling och den universitetsbaserade lantbruksforskningen.

Undersökningarna av bland annat av potatis visade bättre kvalitetsegenskaper i Biodynamisk odling jämfört med konventionellt odlat. Dessa tidigare resultat har här tydliggjorts och blivit internationellt vetenskapligt publicerade i en ny form. Det finns numera en omfattande internationell forskning inom såväl ekologisk odling som biodynamiska odling. En del av dessa studier berör som här viktiga delfrågor av mera analytisk karaktär medan andra undersökningar inriktas på hela odlingssystem och gårdsekosystem. Det är nu viktigt att se hur dess arbeten kan gå vidare. Det finns här öppna frågor rörande inriktning och forskningsmetodik i relation till den i dag rådande vetenskapssynen i universitetsvärlden.

Artur Granstedt

Docent i växtodlingslära och ekologiskt lantbruk