Månad: juli 2016

Artur Granstedt medverkade i Almedalen i två seminarier.

2016-07-06 10.02.21

Diagrammet visar konsumtionens klimatbelastning i olika länder. Svenskens genomsnittliga klimatbelastning ligger på 11 ton koldioxidekvivalenter per capita.  Skall vi klara klimatmålet 1,5 – 2 grader till 2050 måste vår belastningen minska med minst 80 %.  Än så länge ser vi inte de genomgripande förändringar som behövs av hela vår livsstil för att förverkliga detta. Samtidigt får vi höra att tränden måste vända inom några få år.

Vår klimatbelastningen har fortsatt att öka sedan 1990 talet, minskad klimatbelastning inom Sverige har ersatts av ökad klimatbelastning genom ökad import.

Jordbruket i världen, och inte minst i Europa, står inför stora utmaningar om det skall uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Idag svarar livsmedelsnäringarna för i storleksordningen 40 % av klimatutsläppen. Det behöver komma ner till noll om Parismötets (2015) klimatmål skall uppnås.

Vårt jordbruk måste ställas om  till att drivas enligt grundläggande ekologiska lagbundenheter baserat på mångfald, kretslopp och solkraft.  Recirkulering av växtnäring och organiskt material skapas genom integrering av växtodling och djurhållning på alla gårdar eller gårdar i samverkan. Självförsörjning med energi, uppbyggnad av mullkapitalet och biologisk mångfald skapas genom vallodling med vallbaljväxter i mångsidiga växtföljder på alla gårdar anpassade till jordar och klimat. En till detta klimatanpassad kosthållning förutsätter mindre konsumtion av kött och då särskilt från enkelmagade djur som kyckling och svin som konkurerar med människan om samma mat. En mer begränsad köttkonsumtion och vår mjölkkonsumtion bör vara baserad djurhållning som endast äter gräs, klöver och lusern, det som jorden behöver för att vidmakthålla och bygga upp humuskapitalet.

REPLIK DN.SE

”Satsa pa ekologiskt kretsloppsjordbruk” replik av Artur Granstedt

© 2017 SBFI - Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
Skillebyholm 7, SE-153 91 Järna
Tel +46(0)8 +46 8 551 57799
E-post: artur.granstedt@jdb.se

Produced by jdb.seUpp ↑