Ekologiskt kretsloppsjordbruk och samhällsutveckling i Östersjöregionen

BERAS- Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt med stöd av EU (BSR INTERREG IIIB)

Övergödning och ansamling av miljögifter i Östersjön speglar en livsstil som inte är uthållig och goda förebilder måste skapas för hur vi bör handskas med naturresurserna och som vi kan lära av för en uthållig samhällsutveckling. Syftet är att dokumentera, utvärdera och utveckla ekologisk lokal och regional produktion och konsumtion av livsmedel i Östersjöregionen. I projektet ingår 50 referensgårdar som är representativa för ekologiskt kretslopps jordbruk under olika betingelser inom Östersjöns avvattningsområde samt åtta lokalsamhällen där också hela livsmedelskedjan studeras. I projektet prövas om och hur en lokal och regional samverkan mellan ekologiskt inriktade producenter, distributörer och konsumenter kan skapa en småskalig, hållbar, lokal och regional utveckling och som hushållar med ändliga resurser och som leder till en minskade skador på miljön. Forskarnas uppgift i projektet är att utvärdera uppnådda resultat och hjälpa aktörerna att uppnå de mål som eftersträvas. Arbetet bedrivas integrerat i samarbete mellan olika discipliner. Såväl ekologiska, ekonomiska som sociologiska konsekvenser studeras.
  • Bakgrunden för projektet är den mycket allvarliga miljösituationen i Östersjön. Ca 90 miljoner människor bor och är verksamma i Östersjöns avvattningsområde. Det moderna samhällets ohållbara livsstilar leder till spridning av miljögifter och närsalter som ytterst drabbar det marina djur och växtlivet. Det specialiserade jordbrukets sätt att använda växtnäring, koncentrerad djurhållning, långa transporter och energianvändningen i livsmedelskedjan är de stora källorna till förluster av övergödande kväve och fosforföreningar till havet, utsläpp av växthusgaser samt försurning. Detta Östersjöfokus manifesteras ytterligare genom att projektet genomförs tillsammans med sammanlagt 20 partners från åtta länder runt Östersjön:  Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.
  • Syftet är att åstadkomma bättre resurshushållning, god miljö och hög livsmedelskvalitet  genom lokal producent och konsumentsamverkan baserad på kunskaper om ekologiska sammanhang och konsekvensanalyser. Ekologisk produktion i kombination med kortare transporter mellan produktion, förädling och konsumtion samt rätt anpassad teknik i förädlingsleden skall enligt gjorda kalkyler också kunna kraftigt minska energianvändningen i livsmedelssektorn .
  • Avgörande för den framtida miljösituationen i Östersjön är att de Baltiska länderna och Polen ej gör om våra misstag med specialisering av jordbruket som leder till höga insatser av handelsgödsel, inköpta fodermedel och kemisk bekämpning. De har ännu möjligheten att från början välja en ekologisk efter inträdet i EU. För att kunna välja rätt krävs kunskap om miljökonsekvenser i samtliga led fram till den slutliga konsumenten.
  • Resultaten av utvärderingsarbetet kommer aktörerna tillgodo så att initiativen utvecklas vidare i relation till de uppställda resurs och miljömålen.
  • Forsknings och utvärderingsarbetet förutsätter en tvärvetenskaplig samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner.  Arbetet syftar till att utifrån olika  perspektiv bidraga till en förändringsprocess i det verkliga livet och som kan bryta nuvarande kortsiktiga förbrukning av ändliga resurser och ge stöd för ett lokalt kretsloppsbaserat mer uthålligt samhälle med ekologiskt jordbruk och närhet mellan produktion och konsumtion.
  • Projektet bygger på en god samverkan mellan forskare och aktörer. Aktörerna får tillbaka information och förslag till åtgärder som kan leda till förbättringar i utbyte för den information och data som insamlas.
  • Erfarenheter och förvärvade kunskaper ska spridas och utbyte ske inom respektive land samt mellan de olika länderna i projektet genom kontinuerliga kontakter, internet, kurser, demonstrationer och publikationer.
  • Projektet har en totalbudget på 2 156 000 EURO under 3 år och startade mars 2003 med tjugo partners från åtta länder.